Ханш өөрчлөлт: 2016.03.22 - 2048.21    |    2017.03.21 - 2458.10    |    20.01% 

Монгол банк - USD 2016.03.21 - 2017.03.21