Ханш өөрчлөлт: 2016.04.21 - 1978.39    |    2017.04.21 - 2422.08    |    22.43% 

Монгол банк - USD 2016.04.21 - 2017.04.21