Ханш өөрчлөлт: 2017.11.09 - 2454.08    |    2018.11.07 - 2565.73    |    4.55% 

Монгол банк - USD 2017.11.09 - 2018.11.09