Ханш өөрчлөлт: 2017.12.07 - 2440.77    |    2018.12.06 - 2634.19    |    7.92% 

Монгол банк - USD 2017.12.07 - 2018.12.07