Ханш өөрчлөлт: 2018.01.12 - 2433.67    |    2019.01.10 - 2666.36    |    9.56% 

Монгол банк - USD 2018.01.12 - 2019.01.12