Ханш өөрчлөлт: 2018.02.12 - 2405.35    |    2019.02.12 - 2631.45    |    9.40% 

Монгол банк - USD 2018.02.12 - 2019.02.12