Ханш өөрчлөлт: 2018.03.16 - 2395.47    |    2019.03.15 - 2631.00    |    9.83% 

Монгол банк - USD 2018.03.16 - 2019.03.16