Ханш өөрчлөлт: 2018.04.16 - 2393.93    |    2019.04.16 - 2632.18    |    9.95% 

Монгол банк - USD 2018.04.16 - 2019.04.16