Ханш өөрчлөлт: 2018.05.16 - 2401.00    |    2019.05.16 - 2644.04    |    10.12% 

Монгол банк - USD 2018.05.16 - 2019.05.16