Ханш өөрчлөлт: 2018.06.12 - 2414.29    |    2019.06.12 - 2652.43    |    9.86% 

Монгол банк - USD 2018.06.12 - 2019.06.12