Ханш өөрчлөлт: 2018.07.12 - 2461.66    |    2019.07.10 - 2659.34    |    8.03% 

Монгол банк - USD 2018.07.12 - 2019.07.12