Ханш өөрчлөлт: 2018.08.14 - 2458.22    |    2019.08.14 - 2671.77    |    8.69% 

Монгол банк - USD 2018.08.14 - 2019.08.14