Нийгмийн даатгалын шимтгэлийг ингэж нэмнэ

Б.Чимэг GoGo.mn

2017-03-29 16:15 GMT+8

-2017 оны төсвийн тодотголд юу тусгав-

Нийгмийн даатгалын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг УИХ ирэх сард хэлэлцэн батална. Даатгуулагч болон ажил олгогч дор харуулсан хувь хэмжээгээр сар бүр нийгмийн даатгалын шимтгэл төлж байсныг өөрчлөх юм.

Нийгмийн даатгалын төрөл

Ажил олгогчийн хөдөлмөрийн хөлсний сан, түүнтэй адилтгах орлогоос төлөх шимтгэлийн хувь хэмжээ /хувиар/

Даатгуулагчийн хөдөлмөрийн хөлс, түүнтэй адилтгах орлогоос төлөх шимтгэлийн хувь хэмжээ /хувиар/

Тэтгэврийн даатгал

7.0

9.5

7.0

9.5

Тэтгэмжийн даатгал

1.0

өөрч
лөөгүй

0.8

өөрч
лөөгүй

Эрүүл мэндийн даатгал

2.0

өөрч
лөөгүй

2.0

өөрчлөөгүй

Ажилгүйдлийн даатгал

0.2

өөрч
лөөгүй

0.2

өөрч
лөөгүй

Шимтгэлийн дүн

10.2

12.7

10.0

12.5

Даатгуулагчийн сард төлбөл зохих нийгмийн даатгалын шимтгэлийн доод хэмжээ нь Засгийн газраас баталсан, тухайн үед мөрдөж байгаа хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний тэтгэврийн даатгалд 10 хувиас багагүй байв. Шинэ хуулийн төсөлд энэхүү 10 хувийг 12.5 хувь болгон өсгөжээ.  

Ажил олгогчийн төлөх шимтгэл даатгуулагчийнхаас 0.2 нэгжээр дээгүүр.

Дэлхийн банкны PROST загварчлалаар 2013 онд хийсэн дүн шинжилгээгээр өнөөгийн тэтгэврийн тогтолцоогоор авч буй тэтгэврийн хэмжээ, тэтгэвэр авах дундаж хугацаанд үндэслэн төлбөл зохих шимтгэлийн хувь хэмжээг судалжээ. Ингэхэд 19.4–26.9 хувь байх нь зохистой гэсэн үр дүн гарсан байна. Гэвч энэ хэмжээгээр нэмэгдүүлэх нь ажил олгогчид ихээхэн дарамт учруулах юм.  

2016 онд баталсан, Нийгмийн даатгалын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулиар нийгмийн даатгалын сангуудын санхүүгийн чадавхыг тэнцвэржүүлэх зорилгоор ажил олгогчоос тэтгэмжийн даатгалын санд төлөх шимтгэлийг 0.2 нэгжээр нэмэгдүүлжээ. Мөн хэмжээгээр ажил олгогчийн үйлдвэрлэлийн осол мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын санд төлөх шимтгэлийн хэмжээг бууруулсан юм. Иймд ажил олгогчийн төлөх шимтгэл даатгуулагчийнхаас 0.2 нэгжээр дээгүүр байгаа юм.

Шимтгэлийн хэмжээг аажмаар буюу 2018 оноос эхлэн гурван жилийн хугацаанд ажил олгогч болон даатгуулагч тус бүр 1.0, 0.5, 1.0 нэгжээр нэмнэ. Ингэснээр дунд хугацаанд буюу 2018-2021 онд 117-293 тэрбум төгрөгөөр шимтгэлийн орлого нэмэгдэх гэнэ. 

УИХ хуулийн төслийг энэ чигээр баталбал 2018 оны эхний өдрөөс эхлэн мөрдөнө. 

GoGo Facebook Хуудас
 
 
Шанхайн Хамтын Ажиллагааны Байгууллагат манай улс элсэн орох саналыг Та дэмжих үү?
Нийт 1720 санал өгсөн байна.

Дээшээ